jedis访问云ECS Redis集群

Set nodes = new HashSet<>();
nodes.add(new HostAndPort("47.94.11.26", 7001));
nodes.add(new HostAndPort("47.94.11.26", 7002));
nodes.add(new HostAndPort("47.94.11.26", 7003));
nodes.add(new HostAndPort("47.94.11.26", 7004));
nodes.add(new HostAndPort("47.94.11.26", 7005));
nodes.add(new HostAndPort("47.94.11.26", 7006));
JedisCluster cluster = new JedisCluster(nodes,5000,100);
cluster.set("test", "test");
System.out.println(cluster.get("test"));
// cluster.close();
访问不到,连接超时

当前问题共有如下(1)个解决方案
 • dongshan8
  dongshan8

  题主您好,

  如果拿其中的一个端口来测试,好象是监听状态喔,

  TCP port 7001 (unknown service): LISTENING
  portqry.exe -n 47.94.11.26 -e 7001 -p TCP exits with return code 0x00000000.

  请问,现在您的程序使用正常了吗?

上一篇:我购买的ecs如何配置才能有外网网卡呢?
下一篇:一个阿里云账号,在一个可用区内开通两个VPC要求指定